Vaš posao - Naše IT rešenje

Veterinarska Ambulanta

Evidencija pacijenata, njihovih istorija bolesti, alegija, obavljenih intervencija i statusa.

Potencijalni problem:  Statičnost evidencije, tj. nemogućnost automatizovanog korišćenja podataka iz evidencije na svim mestima gde je to potrebno (recepcija, ambulanta ... ).

Rešenje:  Funkcionalnim povezivanjem računara u mrežu stanice Merlin omogućava da se aplikacije pokrenu na bilo kom računaru u mreži. Jedino ograničenje su prava pristupa korisnika modulima sistema. Na taj način moguće je raspodeliti rad na više računara. Svi računari ažuriraju istu bazu podataka, tako da su sve promene jedinstvene i istovremeno vidljive.

Pregledi i intervencije.

Potencijalni problem:  Nemogućnost evidentiranja svih potrebnih elemenata na dovoljno detaljan i struktuiran način zbog kasnije analize i filtriranja.

Rešenje:  Pošto se kreiraju novi delovi baze podataka za nove module može se predvideti arhiviranje svih informacija koje su potrebne. Dobra je prilika da se sistematizuju i dokumentuju svi zahtevi kada se bude radila sistemska analiza.

Komunikacija Recepcija - Ordinacija.

Potencijalni problem:  Nemogućnost sagledavanja reda na čekanju u ordinaciji.

Rešenje:  Pomoću sopstvene tehnologije komunikacije izmedju računara u mreži Merlin može da omogući On-Line pregled reda čekanja u ordinaciji i promenu prioriteta sledećeg pacijenta u njemu.

Ambulantni protokol.

Potencijalni problem:  Isti podaci se upisuju na više mesta, u više obrazaca.

Rešenje:  Merlin može da izbaci sve radne formulare u ambulatni, osim jednog identifikacionog broja koga bi nosio vlasnik životinje. Potrebni formulari se mogu uvek odštampati na bilo kom mestu onda kada to bude potrebno i po završetku intervencije, a protokoli se ažuriraju automatski.

Računi.

Potencijalni problem:  Elementi računa se iz formulara pregleda unose u Excel i kalkulišu, pa potom prenose u program Pantheom da bi se izdao fiskalni račun.

Rešenje:  Sastavni deo Merlina je katalog roba i usluga sa svim elementima za automatsko generisanje računa bilo koje usluge stanice. Prodajna cena artikla u katalogu može biti izražena u bilo kojoj valuti (na pr. EUR), a automatskim unosom kursne liste iz Narodne Banke Srbije automatski se ažuriraju prodajni kursevi svih artikala sa posmatranom valutom.

Fiskalni računi.

Potencijalni problem:  Do izdavanja fiskalnog računa se dolazi na bazi prikupljanja podataka sa ranije popunjenih formulara, izračunavanja cene usluge u Excelu, pa dupliranja podataka i manuelnog unosa već sračunatih podataka u program koji podržava fiskalnu kasu/štampač.

Rešenje:  Povezivanjem računara u logičku mrežu računari možemo ostvariti simultani pristup kasi tj štampanju fiskalnog računa sa bilo kog računara na recepciji (ili bilo kog drugog, ako se steknu odredjeni uslovi) i to sa već gotovim podacima koji se u sistem unose u raznim fazama posete pacijenta, od prijave na recepciji do završetka intervencije, sa svim pratećim elementima, anamneza, pregled, dijagnoza, intervencija, lekovi, troškovi, oprema i td. Novi modul generisanja fiskalnog računa može direktno da izbaci fiskalni račun na HCP Best.

Magacin.

Potencijalni problem:  Vodjenje stanja u skladištima sada se vodi na jednom računaru i informacija nije trenutno vidljiva u ordinaciji.

Rešenje:  Modul predloga intervencija u ordinaciji može automatski da izbaci stanje predvidjenog leka ili materijala u magacinu i sugeriše korišćenje njegovog kompatibilnog artikla.

Skenirani materijali.

Potencijalni problem:  Tokom pregleda ili posle RTG ili Ultrazvučnog snimanja generišu se snimci ili neki skenirani materijali. Oni ostaju u folderu na nekom računaru.

Rešenje:  Merlin skeniranu ili importovanu grafičku dokumentaciju može da arhivira na serveru i da ona bude vezana za pregled, intervenciju ili za karton nekog pacijenta i da se pozove u istoriji kartona, bolesti, protokola ...

Alarmi.

Potencijalni problem:  Posle odredjene intervencije ili davanja nekog leka posebno mora da se proverava, ako je potrebno da se vlasnik obavesti o nekoj cikličnoj akciji.

Rešenje:  Merlin poseduje sistem automatskog obaveštavanja korisnika ili tima kome je to obaveštenje i namenjeno.