Vaš posao - Naše IT rešenje

Veterinarska Ambulanta

Zdravlje i briga o životinjama su postali jedna od bitnih činjenica današnjice. Sa razvojem ekspertskog znanja i veličine ordinacija javila se potreba za sistemskim menadžmentom i sinhronim delovanjem prijema, ambulante, doktora i pacijenata.

Red u čekaonici, suviše šetnje sa papirima kroz stanicu, problemi sa naplatom duga, jedinstvena video i dokumentaciona arhiva pacijenata, magacin lekova, terenski veterinari? Sve ovo je obuhvaćeno ovim modulom MERLIN-a u jednom koraku.

Funkcionalnost Ambulante ćemo predstaviti kroz dialog između Potencijalnih problema koje možda imate u sadašnjem ili budućem radu i Rešenja koje nudi Ambulanta u nekoliko najznaajnijih tačaka:

Evidencija pacijenata, njihovih istorija bolesti, alegija, obavljenih intervencija i statusa

Potencijalni problem:  Statičnost evidencije, tj. nemogućnost automatizovanog korišćenja podataka iz evidencije na svim mestima gde je to potrebno (prijem, ambulanta ... ).

Rešenje:  Funkcionalnim povezivanjem računara u mrežu stanice Merlin omogućava da se aplikacije pokrenu na bilo kom računaru u mreži. Jedino ograničenje su prava pristupa korisnika modulima sistema koje vi održavate. Na taj način moguće je raspodeliti rad na više računara.

Svi računari ažuriraju istu bazu podataka, tako da su sve promene jedinstvene i istovremeno vidljive u celom sistemu.

Omogućene su pretrage po raznim parametrima: broju kartona, čipu, rasi i vrsti, vlasniku, adresi, protokolu, dijagnozi, terapiji ...

Komunikacija Prijem - Ordinacija

Potencijalni problem:  Nemogućnost sagledavanja reda na čekanju u ordinaciji.

Rešenje:  Pomoću sopstvene tehnologije komunikacije izmedju računara u mreži Merlin može da omogući On-Line pregled reda čekanja u ordinaciji i promenu prioriteta sledećeg pacijenta u njemu.

Pregledi i intervencije

Potencijalni problem:  Nemogućnost evidentiranja svih potrebnih elemenata na dovoljno detaljan i struktuiran način zbog kasnije analize i filtriranja.

Rešenje:  Pošto se kreiraju novi delovi baze podataka za nove module može se predvideti arhiviranje svih informacija koje su potrebne. Dobra je prilika da se sistematizuju i dokumentuju svi zahtevi kada se bude radila sistemska analiza.

Ambulantni protokol

Potencijalni problem:  Isti podaci se upisuju na više mesta, u više obrazaca.

Rešenje:  Merlin može da izbaci sve radne formulare u ambulatni, uključujući i identifikacioni broj pacijenta koga bi nosio vlasnik životinje. Potrebni formulari se mogu uvek odštampati na bilo kom mestu onda kada to bude potrebno i po završetku intervencije, a protokoli se ažuriraju automatski.

Magacin

Potencijalni problem:  Vodjenje stanja u skladištima sada se vodi na jednom računaru i informacija nije trenutno vidljiva u ordinaciji.

Rešenje:  Ambulanta na bazi predviđenih intervencija u ordinaciji može automatski da izbaci stanje predviđenog leka ili materijala u magacinu i sugeriše korišćenje njegovog kompatibilnog artikla.

Skenirani materijali

Potencijalni problem:  Tokom pregleda ili posle RTG ili Ultrazvučnog snimanja generišu se snimci ili neki skenirani materijali. Oni ostaju u folderu na nekom računaru.

Rešenje:  Merlin skeniranu ili importovanu grafičku dokumentaciju može da arhivira na serveru i da ona bude vezana za pregled, intervenciju ili za karton nekog pacijenta i da se pozove u istoriji kartona, bolesti, protokola ...

Alarmi

Potencijalni problem:  Posle odredjene intervencije ili davanja nekog leka posebno mora da se proverava, ako je potrebno da se vlasnik obavesti o nekoj cikličnoj akciji.

Rešenje:  Merlin poseduje sistem automatskog obaveštavanja korisnika ili tima kome je to obaveštenje i namenjeno.

Računi

Potencijalni problem:  Elementi računa se iz formulara pregleda unose u Excel i kalkulišu, pa potom prenose u program Pantheom da bi se izdao fiskalni račun.

Rešenje:  Sastavni deo Merlina je katalog roba i usluga sa svim elementima za automatsko generisanje računa bilo koje usluge stanice. Prodajna cena artikla u katalogu može biti izražena u bilo kojoj valuti (na pr. EUR), a automatskim unosom kursne liste iz Narodne Banke Srbije automatski se ažuriraju prodajni kursevi svih artikala sa posmatranom valutom.

Fiskalni računi

Potencijalni problem:  Do izdavanja fiskalnog računa se dolazi na bazi prikupljanja podataka sa ranije popunjenih formulara, izračunavanja cene usluge u Excelu, pa dupliranja podataka i manuelnog unosa već sračunatih podataka u program koji podržava fiskalnu kasu/štampač.

Rešenje:  Povezivanjem računara u logičku mrežu računari možemo ostvariti simultani pristup kasi tj štampanju fiskalnog računa sa bilo kog računara na recepciji (ili bilo kog drugog, ako se steknu odredjeni uslovi) i to sa već gotovim podacima koji se u sistem unose u raznim fazama posete pacijenta, od prijave na recepciji do završetka intervencije, sa svim pratećim elementima, anamneza, pregled, dijagnoza, intervencija, lekovi, troškovi, oprema i td. Novi modul generisanja fiskalnog računa može direktno da izbaci fiskalni račun na HCP Best.

 

Za sve detalje moji vas interesuju molimo vas da nas kontaktirate pomoću Kontakt informacija na našem sajtu. Bićemo veoma srećni da vas sa njima upoznamo.