Vaš posao - Naše IT rešenje

Kalkulacije u Ofset Štampi

Namena ovog modula IS Merlin je precizno određivanje cene koštanja svakog posla u ofset štampi, registrovanju i petragu svih kalkulacija u vašoj komercijali, izradu ponuda klijentima, i izrada naloga pripremi, štampariji, knjigoveznici, kao i trebovanje materijala iz magacina.

Šta dobijate korišćenjem modula Kalkulacije?

Pomoću ovog modula IS Merlin, na bazi vaše tehnologije rada, predvi|enog materijala, vaših normi rada mašina i ljudskog rada, kao i prodajnih cena možete precizno da odredite cene pojedinih delova i svakog posla tipa tabačne štampe i dorade u knjigoveznici, a da pri tom napravite kvalitetnu, objektivnu ponudu na zahetv klijenta.

Primer pretraživanja liste kalkulacija

Možete jednostavno i brzo da napravite kalkulaciju svih delova posla pojedinačno: Hartija, Priprema, Štampa i Dorada, u svim varijacijama, sa standardnim ili nestandardnim paramterima.

  • U delu "Hartija" možete da koristite standardne formate A,B,C i D, ili svoje specijalne, da predvidite savijanje u knjižni blok ili "štancovanje" nalepnica i etiketa, da imate više delova posla kao na primer omot, korice sa blindruk-om, kolor strane, crno-bele strane, posebne vrste hartije, umetke i td. 
  • U delu "Priprema" moguće je kalkulisati sa svim operacijama obrade slika, skeniranjem, unosom teksta na raznim jezicima, korekciju, štamparske ploče sa vašim standardom za izmenu potrošenih ploča.
  • U delu "Štampa" sistem omogućava kalkulisanje posla sa "Šeni Vider" načinom štampe i sa do 6 boja u jednom prolazu, ako vaša raspoloživa štamparska mašina to dozvoljava.
  • U delu "Dorada" nema operacije koju ne možete da obuhvatite u kalkulaciji posla. Biće primenjivane vaše norme, mogućnosti vaših mašina, vremena pripreme i potrebna korekcija.

Primer jednog dela kalkulacijePrimer jedne kalkulacijeSvaka kalkulacija može prikazati tačan spisak potrebnog materijala, vremena pojedinih akcija, pregled montaže, odštampati ponudu, naloge za pripremu, štampariju i knjigoveznicu, kao i trebovanje potrebnog materijala za magacin.

Vrednost svakog dela kalkulacije može biti izražena u valuti koja je odredjena za celu kalkulaciju i to na bazi vašeg komercijalnog kursa te valute na dan poslednje izmene kalkulacije, a do postavljanja njenog statusa u "Završena".

Bilo koju varijantu kalkulacije možete koristiti i kao osnovu za novu kalkulaciju ili novu varijantu iste kalkulacije, na bazi na pr. sličnosti posla.

Automatizovane procedure

Nizom automatizovanih procedura prosleđujete informaciju o poslu u ostale delove sistema. Izveštaj o napravljenim kalkulacijama generišete na bazi najrazlicitijih kombinacijama uslova.

Povezanost sa drugim modulima

Modul Kalkulacije je funkcionalno povezan sa modulima  Magacin, Cenovnici i Katalog proizvoda i Poslovni adresar i sa njima ga je moguće nabaviti i kao nezavisan proizvod. Dobro radi u okruženju modula Kursna lista, Ponude, Komunikacija IS Merlin ...