Poslovni softver i Grafički dizajn

Vaš posao - Naše IT rešenje

Fakturisanje

Modul Fakture je alat pomoću koga se kreiraju sve profakture, avansne i/ili konačne fakture, bez obzira da li su posledica ponuda koje su aktivirane u posao u sistemu, direktne prodaje artikla ili usluge iz kataloga ili neke druge akcije. Omogućene su verzije, korekcije unutar fakture, reverzni postupak utvrdjivanja cene stavke i td.   Saznajte više ...

Analiza Poslovanja

Obezbedite mogućnost donošenja uvek dobrih, blagovremenih i reciznih odluka

Efikasno planiranje bazira se na analizi poslovanja u realnom vremenu.

Modul Analiza poslovanja poslovnog informacionog sistema Merlin vam pruža mogućnost da budete informisani o poslovnom uspehu vaše firme u realnom vremenu.   Saznajte više ...

WasteBASE

Ekologija je od ogromnog značaja za naše društvo jer ima duboko dejstvo na život uopšte

Kompanije moraju biti odgovorne u procesu proizvodnje tako da za svoj industrijski otpad obezbede bezbedno odlaganje, moguću reciklažu, dokumntovan trasport i sl.

Setom zakona, ova oblast je rgulisana

WasteBase je distribuirani informacioni sistem za upravljanje industrijskim otpadom, koji pokriva sve lokacije preduzeća u skladu sa tehničkim mogućnostima. Sistem je uskladjen sa tekućim propisima zemlje, uz korićenje trenutno važećih evropskih standarda.   Saznajte više...

Poslovna Arhiva

InfoServis NT 2019 čuva tajnu!

InfoServis NT predstavlja dobar način kako da lako, brzo i sigurno arhivirate, zaštitite, pretražujete i koristite svoju dokumentaciju, i to na standardizovan način u firmi. Vrlo dobar sistem za čuvanje Naučno-Tehničke dokumentacije.

Brzina pretraživanja

Ovo je jedan od najnovijih proizvoda u svojoj klasi. Proverite

Veterinarska Ambulanta

Zdravlje i briga o životinjama su postali jedna od bitnih činjenica današnjice. Sa razvojem ekspertskog znanja i veličine ordinacija javila se potreba za sistemskim menadžmentom i sinhronim delovanjem prijema, ambulante, doktora i pacijenata.

Red u čekaonici, suviše šetnje sa papirima kroz stanicu, problemi sa naplatom duga, jedinstvena video i dokumentaciona arhiva pacijenata, magacin lekova, terenski veterinari? Sve ovo je obuhvaćeno ovim modulom MERLIN-a u jednom koraku. Kako?   Saznajte više ...

Ponude

Prodajete robu i/ ili usluge?
Tržišna utakmica je nemilosrdna. Kako na najbolji nači da spojite svoj proizvod - uslugu, njegove prednosti i kvalitet sa cenom koju će tržište podržati?

Modul PONUDE je alat za Vas. Pomoću njega kreirate, obrađujete i menjate ponude, a na bazi Vašeg prodajnog programa, sa automatskim generisanjem podataka za profakture i td.   Saznajte više ...

Kalkulacije u Štampi

Sve zavisi od dobre i tačne kalkulacije.

Ovaj modul IS Merlina omogućava precizno određivanje cene koštanja posla u ofset štampi, registrovanju i petragu svih kalkulacija u vašoj komercijali, izradu ponuda klijentima, izradu svih potrebnih naloga za rad pripremi, štampariji, knjigoveznici i trebovanja materijala iz magacina.

Ovo je najveća pomoć vašem tehnologu i/ili komercijalisti, jer u izradi ponude koristi standarde i tehnologiju rada vaše štamparije na jedinstven način, podiže sigurnost i skraćuje vreme svog rada i još mnogo toga...  Saznajte više ...

Navigacija kroz module

Svaki zadatak koga imate ispred sebe rešava se u odredjenom modulu IS Merlin. Svaki pokrenut modul ostavlja svoj trag u delu navigacije "Moji moduli", kao pomoć za brzo pronalaženje odgovarajućeg modula u daljem radu.

Više o navigaciji pročitajte ovde.

Pages